*Казахский университет технологии и бизнеса осуществляет набор студентов на 1 курс по следующим образовательным программам: 6В02101 Графический дизайн, 6В02102, 6В02103 Дизайн моды, 6В02104 Архитектурный дизайн, 6В04103 Учет и аудит, 6В04105 Менеджмент, 6В04107 Государственное и местное управление, 6В04108 Финансы, 6В04110 Экономика, 6В05112 Биотехнология , 6В05213 Экология, 6В06114 Информационные системы, 6В06115 IT-менеджмент, 6В07116 Автоматизация и управление, 6В07117 Химическая технология органических веществ, 6В07219 Технологические машины и оборудования, 6В07231 Горное дело: физико-химическая геотехнология, 6В07218 Горное дело: открытая и подземная разработка месторождений полезных ископаемых, 6В07220 Технология продовольственных продуктов (по отраслям), 6В07222 Нефтегазовое дело: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 6В07223 Технология перерабатывающих производств (по отраслям), 6В07224 Технология и конструирование изделий легкой промышленности, 6В07525 Стандартизация и сертификация (по отраслям), 6В11126 Ресторанное дело и гостиничный бизнес, 6В11127 Туризм, 6В11128 IT – технологии в сфере сервиса, 6В11129 Международный туризм, 6В11230 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. Действует двух дипломная система образования и магистратура. При университете функционирует колледж по 13 специальностям в сфере технологии и бизнеса. Для иногородних предоставляется новый корпус общежития. Телефоны: +7(7172) 57 88 15, +7 708 425 06 60, +7 701 602 53 53

ҚазТБУ кадр саясаты

     

 

Кадрлық саясат университеттің жоғары басшылығымен әзірленіп, персоналмен жұмыс істеу негіздерін және оларға қойылатын талаптарды анықтайды. Университеттің кадр саясаты Жарғыда, ішкі еңбек тәртібінің ережелерінде және басқа да ішкі ережелерде көрсетіледі.

Университеттің кадрлық саясаты Қазақстан Республикасы Конституциясының, ҚР заңдарының, соның ішінде еңбек заңнамасының нормаларын мүлтіксіз сақтау қағидаттарында университеттің қолданыстағы нормативтік-құқықтық базасы негізінде құрылады.

Кадрлық қамтамасыз ету жүйесі кадр саясатын қамтамасыз ететін және оның іске асырылуын бақылайтын құрылымдық бөлімшелерден, сондай-ақ университет үшін жоғары білікті кадрларды даярлау, ЖОО-ның профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлерінің біліктілігін арттыру бойынша іс-шаралар жиынтығын қамтиды.

«Қазақ технология және бизнес университеті» АҚ кадрлық саясаты университеттің стратегиялық даму жоспарымен анықталады. Кадрлық саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыру Президент-университет ректорының құзыретінде.

«Қазақ технология және бизнес университеті» АҚ кадрлық саясатының мақсаты университеттің мақсаттарына жету үшін қажетті және миссиясына жауап беретін жоғары кәсіби деңгейі бар университеттің кадрлық құрамын қалыптастыру, дамыту және басқару жүйесін құру болып табылады.

Кадр саясатының принциптері:

 •          университеттің миссиясы мен мақсаттарына кадрлық қамтамасыз ету бойынша қызметтің сәйкестігі;
 •          университет қызметкерлерінің еңбек және кәсіби әлеуетін дамыту және жүзеге асыру мүмкіндіктерінің теңдігі;
 •          Конституциялық, еңбек және әлеуметтік заңнама нормаларын сақтау;
 •       кадрлық саясаттың университет қызметкерлерінің кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталуы;
 •          жоғары деңгейдегі талаптар және кадрларды бағалаудағы объективтілік;
 •        университеттің кадр резерві мен кадрларды даярлау процесінің үздіксіздігі және жүйелілігі;
 •          университет кадрларының сабақтастығы мен жаңартылуы.

           Университеттің кадр саясатының міндеттері:

 • университеттің ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларын жаңарту, сапалық құрамын жақсарту жүйесін дамыту;
 • университеттің кадрлық саясаты бойынша нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу;
 • университеттің кадрлық әлеуетін дамыту және жағдайын талдау (сандық және сапалық);
 • кадрлар резервін қалыптастыру және оны тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;
 • университеттің ПОҚ аттестациясын ұйымдастыру және өткізу, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету, аттестациялық комиссия шешімдерін іске асыру бойынша іс-шараларды әзірлеу;
 • университеттің кадрлық әлеуетіне ағымдағы және перспективалық қажеттілікті анықтау, болжамдарды әзірлеу;
 • университет қызметінің ішкі және сыртқы жағдайларына сәйкес университетті ғылыми-педагогикалық, оқу-көмекші кадрлармен, сондай-ақ жұмысшылармен, талап етілетін кәсіптердің, мамандықтардың және біліктіліктердің қызметшілерімен жасақтау;
 • университет қызметкерлерін оқытушылық, ғылыми-зерттеу қызметінің рөлі мен нәтижелері туралы ақпараттандыру;
 • университет қызметкерлерінің кәсіби мүмкіндіктерін толық ашу, өзін-өзі жүзеге асыру үшін жағдай жасау;
 • университеттің ерекше көзге түскен қызметкерлерін марапаттарға, көтермелеулерге ұсыну;
 • университет қызметкерлерінің кәсіби өсуі үшін материалдық ынталандыру жасау;
 • кадрлық саясаттың тұжырымдалған басымдықтары негізінде кадрлық саясатты қаржылық қамтамасыз ету және алынған нәтижелердің қаржылық тиімділігін талдау;
 • университет қызметкерлерінің кәсіби өсуі үшін материалдық ынталандыру жасау;
 • кадрлық саясаттың тұжырымдалған басымдықтары негізінде кадрлық саясатты қаржылық қамтамасыз ету және алынған нәтижелердің қаржылық тиімділігін талдау. 

     Кадрлық қамтамасыз ету жүйесі өзара іс-қимыл жасайтын және міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін университеттің құрылымдық бөлімшелеріне негізделеді.

     Университеттің кадрлық саясаты құрылымдық бөлімшелермен университеттің әрбір басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың перспективалық жоспарлары негізінде жүзеге асырылады.

     Кадрлық қамтамасыз ету жүйесі өткізетін және кадр саясатының міндеттерін шешуге бағытталған іс-шаралар:

 • «Қазақ технология университеті» АҚ басқарушы құрамының біліктілігін арттыру»;
 • университет оқытушыларының біліктілігін арттыру;
 • қызметкерлердің біліктілігін арттыру.

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
Қоңырауға тапсырыс беру